form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake vzbudiť awoke awoken
bear medveď bore born
bear medveď bore borne
abide dodržať abode abode
arise vyvstať arose arisen
be byť was been
draw kresliť drew drawn
do robiť did done
fight boj fought fought
eat jesť ate eaten
drive pohon drove driven
drink piť drank drunk
dig kopať dug dug
beat poraziť beat beaten
become stať sa became become
bid ponuka bid bid
begin začať began begun
bind viažu bound bound
find Nájsť found found
fly lietať flew flown
forget zabudnúť forgot forgotten
forgive odpustiť forgave forgiven
bite hrýsť bit bit, bitten
blow úder blew blown
come prísť came come
choose zvoliť chose chosen
break prestávka broke broken
behold uvidieť beheld beheld
sit sedieť sat sat
sink drez sank sunk
sing spievať sang sung
shine lesk shone shone
shake triasť shook shook
see vidieť saw seen
get dostať got got,gotten
go ísť went gone
give dať gave given
grow rásť, pestovať grew grown
run beh ran run
ring krúžok rang rung
hide skryť hid hid,hidden
hang zavesiť hung hung
hold vydržať held held
know vedieť knew known
lie lož lay lain
mistake chyba mistook mistaken
ride jazda rode ridden
slay zavraždiť slew slain
speak hovoriť spoke spoken
spin točenie spun spun
stand stáť stood stood
write zapísať wrote written
win výhra won won
wear nosenie wore worn
wake prebudiť woke woke
steal kradnúť stole stolen
stick palica stuck stuck
swear prisahať swore swore
swim plávanie swam swum
take trvať took taken
tear roztrhnutiu tore torn
sting bodnutie stung stung
throw hodiť threw thrown
chide hrešiť chid chid
cleave rozštiepiť clove,cleft cloven,cleft
cling lipnúť clung clung
spring pružina sprang sprung
smite zničiť smote smitten
slide šmykľavka slid slid
tread šliapať trod trodden
swing hojdačka swang swung
strive usilovať strove striven
string povrázok strung strung
shrink scvrknúť sa shrank shrunk
lead olovo led led
grind brúsiť ground ground
freeze zmraziť froze frozen
forsake zanechať forsook forsaken
fling mrštit flung flung
wring vyžmýkať wrung wrung
wind vietor wound wound
weave tkať wove woven
bet stávka bet bet
cast obsadenie cast cast
cost náklady cost cost
cut rez cut cut
hit hit hit hit
hurt ublížiť hurt hurt
let nechať let let
put dať put put
rid zbaviť rid rid
set sada set set
shed kôlňa shed shed
split rozdeliť split split
shut zavrieť shut shut
thrust ťah thrust thrust
spread nátierka spread spread
burst výbuch burst burst
abuse zneužívanie abused abused
abolish zrušiť abolished abolished
avail úžitok availed availed
attract priťahovať attract attract
appoint menovať appointed appointed
apply platiť applied applied
approve schvaľovať approved approved
accept súhlasiť accepted accepted
accompany sprevádzať accompanied accompanied
acquire nadobudnúť acquire acquired
annoy otravovať annoyed annoyed
alter pozmeniť altered altered
aim cieľ aimed aimed
add pridať added added
adapt prispôsobiť adapted adapted
attack útok attacked attacked
assure uistiť assured assured
ask opýtať sa asked asked
ascend stúpať ascended ascended
agree súhlasiť agreed agreed
advise radiť advised advised
adopt prijať adopted adopted
bend ohyb bent bent
believe veriť believed believed
behave správať sa behaved behaved
beg žobrať begged begged
bleed krvácať bled bled
bring priniesť brought brought
charge účtovať charged charged
cheat podviesť cheated cheated
compare porovnať compared compared
build vybudovať built built
burn horieť burnt burnt
buy kúpiť bought bought
call volanie called called
cry výkrik cried cried
deliver doručiť delivered delivered
debar Debar debarred debarred
deal obchod dealt dealt
dare odvážiť sa dared dared
catch úlovok caught caught
cook kuchár cooked cooked
creep hajzel crept crept
change zmena changed changed
complain sťažovať si complained complained
compose komponovať composed composed
convict odsúdiť convicted convicted
cure liek cured cured
decide rozhodnúť decided decided
dedicate venovať dedicated dedicated
hear počuť heard heard
hate nenávidieť hated hated
have mať had had
hang zavesiť hanged hanged
demand dopyt demanded demanded
deny poprieť denied denied
depend závisieť depended depended
destroy zničiť destroyed destroyed
gather zbierať gathered gathered
gaze hľadieť gazed gazed
flee fled fled
feel cítiť felt felt
feed krmivo fed fed
determine určiť determined determined
deviate odchýliť deviated deviated
die zomrieť died died
dream snívať dreamt dreamt
divide rozdeliť divided divided
inform informovať informed informed
inspire inšpirovať inspired inspired
introduce predstaviť introduced introduced
embellish ozdobiť embellished embellished
enter vstúpiť entered entered
expressed expressed expressed
maintain udržiavať maintained maintained
marry oženiť married married
make urobiť made made
insist naliehať insisted insisted
invade prepadnúť invaded invaded
invite vyzvať invited invited
involve zahrnúť involved involved
lose stratiť lost lost
look vyzerať looked looked
like Páči sa mi to liked liked
light svetlo lighted lighted
lie lož lied lied
joke vtip joked joked
keep zachovať kept kept
kill zabiť killed killed
kneel kľačať knelt knelt
laugh smiech laughed laughed
lend požičať lent lent
leave zanechať left left
learn učiť sa learnt learnt
lead olovo led led
lay položiť laid laid
owe dlhovať owed owed
order objednať ordered ordered
omit vynechať omitted omitted
occur nastať occurred occurred
observe pozorovať observed observed
open OTVORENÉ opened opened
occupy obsadiť occupied occupied
pray modliť sa prayed prayed
punish trestať punished punished
play hrať played played
pay platiť paid paid
preside predsedať presided presided
prevent predchádzať prevented prevented
negotiate vyjednávať negotiated negotiated
mow kosiť mowed mowed
move sťahovať moved moved
mix zmiešať mixed mixed
mend opraviť mended mended
meet zísť met met
mean znamenať meant meant
manage spravovať managed managed
prepare pripraviť prepared prepared
preserve zachovať preserve preserved
pretend predstierať pretended pretended
proceed pokračovať proceeded proceeded
prohibit zakázať prohibited prohited
reject odmietnuť rejected rejected
rehabilitate rehabilitovať rehabilitated rehabilitated
refuse odmietnuť refused refused
refund vrátenie refunded refunded
recover zotaviť sa recovered recovered
propose navrhnúť proposed proposed
prosecute žalovať prosecuted prosecuted
prove dokázať proved proved
persist vytrvať persisted persisted
realize realizovať realized realized
raise vychovávať raised raised
receive obdržať received received
reach dosah reached reached
read prečítať read read
quarrel hádka quarrelled quarrelled
say povedať said said
sew šiť sewed sewed
seek usilovať sought sought
remind pripomenúť reminded reminded
remit kompetencie remitted remitted
return spiatočný returned returned
respond reagovať responded responded
rob olúpiť robbed robbed
repair oprava repaired repaired
reply odpoveď replied replied
rescue záchrana rescued rescued
swell prima swelled swelled
sell predávať sold sold
sweep zametanie swept swept
send odoslať sent sent
shoot strieľať shot shot
spoil pokaziť spoiled spoiled
sleep spánok slept slept
show šou showed showed
sow prasnice sowed sowed
stay pobyt stayed stayed
spend tráviť spent spent
work práca worked worked
wish priať wished wished
wait počkať waited waited
warn varovať warned warned
smile úsmev smiled smiled
smell vôňa smelt smelt
teach vyučovať taught taught
want chcieť wanted wanted
walk chôdza walked walked
visit návšteva visited visited
vanish zmiznúť vanished vanished
tell oznámiť told told
think premýšľať thought thought
travel cestovanie travelled travelled
tremble triasť sa trembled trembled
utter naprostý uttered uttered
unite spojiť united united
twinkle Okamih twinkled twinkled
treat zaobchádzať treated treated
bend ohyb bent bent
breed plemeno bred bred
clothe obliecť clothed clothed
gird opásať girded,girt girded,girt
hew tít hewed hewed
lean chudý leant leant
load zaťaženie loaded loaded
melt topiť melted melted
rend biť rent rent
spell kúzlo spelled,spelt spelled,spelt
knock zaklopať knocked knocked
repeat opakovať repeated repeated
pick vyzdvihnúť picked picked
join pripojiť joined joined
clean čistý cleaned cleaned
match zápas matched matched
offer ponuka offered offered
plunge ponorenie plunged plunged
watch hodinky watched watched
slip pošmyknutia slipped slipped
chatter drkotať chattered chattered
shock otras shocked shocked
shook shooked shooked
affect ovplyvniť affected affected
last posledná lasted lasted
plan plán planned planned
expose vystaviť exposed exposed
tip tip tipped tipped
need potrebovať needed needed
suit oblek suited suited
fold zložiť folded folded
decorate ozdobiť decorated decorated
disappear miznúť disappeared disappeared
plough pluh ploughed ploughed
ban zákaz banned banned
protect chrániť protected protected
reproduce reprodukovať reproduced reproduced
contain obsahovať contained contained
stretch natiahnuť stretched stretched
notice oznámenia noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links